Társasági adó 2012

PDF változatPDF változat

 


Társasági adókulcs


 


2012-ben nem változik az adókulcs. Továbbra is a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10 %, a felett pedig 19 % a társasági adó.


 


Adóelőleg-fizetés az evából kilépő adózóknál


 


Az EVA kulcs 30-ról 37 %-ra emelésével feltehetőleg sokan visszalépnek az ÁFA alanyiságba. Aki kilép az EVA körből annak a megszűnést követő 60 napon belül köteles az esedékességi időre eső összeg feltüntetésével bevallani az EVA-alanyisága megszűnését követő naptól az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig számított időszak valamennyi teljes naptári negyedévére vonatkozó társasági adóelőleget. Ezt a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig egyenlő részletekben kell megfizetnie. Az adóelőleg összege az EVA-alanyiság megszűnésének adóévében elszámolt


·         összes bevétel 1 százaléka, ha az EVA-s adóév időtartama 12 hónap volt;


·         egyéb esetben az összes bevételnek a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegének 1 százaléka.


Korábban az EVA-alanyiság megszűnését követő első társasági adóévre vonatkozó bevallás alapján kellett adóelőleget fizetni.


 


Elhatárolt veszteség


 


Jelentős mértékben módosul az elhatárolt veszteség szabálya. A korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóévi adóalap 50 %-ig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként. A mezőgazdasági vállalkozók esetében a megelőző két adóévre való felhasználást 30 százalékra korlátozták.


Emellett leszűkül az átalakulás útján átvett elhatárolt veszteség felhasználásának lehetősége, mivel a jogutód társaság csak a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén jogosult az átvett elhatárolt veszteség felhasználására. Korlátokhoz kötik a veszteség felhasználását akkor is, ha az adózóban olyan tag, részvényes szerez közvetlen vagy közvetett többségi befolyást, aki/amely a befolyásszerzést megelőző két adóévben nem állt az adózóval, illetve annak jogelődjével kapcsolt vállalkozási viszonyban.


 


Bejelentett részesedés, bejelentett immateriális jószág


 


A részesedés bejelentésének határideje 30-ról 60 napra nő jövőre, és változás az is, hogy a további részesedésszerzést csak akkor kell jelenteni, ha annak nemcsak értéke, hanem százalékos aránya is nő az adott társaságban.


A bejelentett részesedéshez hasonló jogintézmény jön létre a bejelentett immateriális jószág fogalmának bevezetésével. A jogdíjbevételre jogosító szellemi termék, vagyoni értékű jog szerzését szintén 60 napon belül lehet bejelenteni az adóhatóságnak. Abban az esetben, ha az adózó legalább egy évig az eszközei között tartja nyilván a bejelentett immateriális javakat, akkor az azok értékesítésével, kivezetésével realizált nyereséggel csökkentheti az adózás előtti eredményt, illetve veszteség esetén adózás előtti eredménynövelési kötelezettsége keletkezik.


 


Saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység


 


A törvény a joggyakorlat során kialakult álláspontnak megfelelően definiálja a saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység fogalmát:


·         az adózó saját eszközeivel és alkalmazottaival a saját eredményére és kockázatára végzett K+F tevékenység, továbbá


·         az a K+F tevékenység, amelyet az adózó a saját eszközeivel és alkalmazottaival más személy megrendelésére teljesít.


Saját tevékenységi körben végzett K+F közvetlen költségének minősül a kutatás-fejlesztési megállapodás alapján, közös kutatás-fejlesztési tevékenység keretében, egymás között megosztva végzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költsége is.


 


Spekulatív ingatlanügyletek


 


A személyi jövedelemadóhoz hasonlóan a társasági adóban szintén szigorúbb szabályozás vonatkozik a termőföldből átminősített ingatlanhoz kapcsolódó profithoz. Az ilyen ingatlan értékesítése, vagy bármely módon történő kivezetéséből adódó elszámolt jövedelem azon részének kétszerese növeli az adózás előtti eredményt, ami meghaladja az ingatlan tulajdonban tartásának időszakára kiszámított, szokásos eredményt. Ezenkívül a termőföldből átminősített ingatlant tulajdonában tartó társaság tagjánál az adózás előtti eredményt növeli a részesedés értékesítéséből származó árfolyamnyereség szokásos eredményt meghaladó részének kétszerese is. A szokásos eredmény: az ingatlan vagy a részesedés bekerülési értéke 0,3 százalékának és a tulajdonban tartás napjainak szorzata


 


 


Lekötött tartalék


 


Csökkenti az adózás előtti eredményt a jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág (a bejelentett immateriális jószágot ide nem értve) értékesítéséből, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetéséből származó eredménynek az eredménytartalékból az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege. A lekötött tartalékot a lekötés évét követő három adóévben jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág megszerzésével lehet feloldani, ha pedig a felhasználás nem jogszabályszerű, akkor utána társasági adót és késedelmi pótlékot is fizetni kell.


 


Alultőkésítés


 


2012-től az alultőkésítési arány kiszámításakor figyelembe kell venni a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelések piaci kamatát is. Vagyis a kamatmentesen igénybe vett kölcsön állománya is ronthatja a rátát, akkor is, ha az adózó az eredményét nem csökkenti a kamattal.


 


Transzferár-szabályozás


 


A transzferárszabályokat nem szükséges foganatosítani az adózó külföldi telephelye és kapcsolt vállalkozása közötti ügyletre, de továbbra is alkalmazni kell az adózó és külföldi telephelye közötti ügyleteknél, ha a vonatkozó adóegyezmény alapján az adózónak a társasági adóalapját úgy kell módosítania, hogy az ne tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet.


 


Megszűnő adókedvezmények


 


Megszűnik a K+F tevékenység bérköltségéhez és a szoftverfejlesztő bérköltségéhez kapcsolódó adókedvezmény azzal, hogy a kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó utoljára a 2014. évi adóév utáni adóból veheti igénybe a korábban fel nem használt adókedvezményt.


 


Reprezentáció, üzleti ajándék


 


A reprezentáció és az üzleti ajándék címén személyi jellegű, egyéb kifizetésként elszámolt juttatás ismét elismert költség a társasági adóban. a tízszázalékos tao helyett jövőre 51,17 százalékos személyi jövedelemadó terheli az így nyújtott juttatásokat.


 


Közhasznú szervezetek


Visszakerült a törvénybe a korábbi adományfogalom, amivel összefüggésben a törvény az elismert költségek között nevesíti a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek a közhasznú tevékenysége támogatására, illetve az egyháznak meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára nyújtott támogatást.Az eredményből levonható a kiemelkedően közhasznú szervezeteknek, a Magyar Kármentő Alapnak vagy a Nemzeti Kulturális Alapnak nyújtott támogatás értékének fele, a tartós adományozási szerződéssel juttatott összegek 20 százaléka, de ezek együttesen nem haladhatják meg az adózás előtti eredmény összegét. Elismert költség lesz a kötelező kamarai tagság tagdíjának összege is.


Elismert költség


 


A visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás akkor is elismert költség, ha annak nyújtása jogszabályon alapul.


Elismert költség lesz továbbá az adózó által átvállalt kamarai tagsághoz kapcsolódó tagdíj összege is, ha az kötelező kamarai tagsághoz kapcsolódik.


 

RSS hírcsatorna

Többet szeretne tudni?

Iratkozzon fel RSS hírcsatornánkra!

Kérjük hívja a +36 30 332 5119-es számot

Főbb számviteli szolgáltatásaink:

  • Könyvelés
  • Adótanácsadás
  • Bérszámfejtés
  • Vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatos ügyintézés Budapesten!

Tisztelettel,

Pollák Márton

Ügyvezető igazgató

 
 

Napi teszt


Napi Tipp

Vállalkozása székhelyén a cégtáblát jól látható helyen ki kell tenni, ellenkező esetben az adóhatóság a céget súlyosan megbünteti (az adóhatóság az adózót a székhelyén nem találta)!...