Elmulasztott éves bevallások

PDF versionPDF version

 

Vállalkozások esetében minden év május 31-ig kell elkészítenie és elküldenie a könyvelőnek az előző évre vonatkozó mérleget és eredménykimutatást a NAV részére.

Az említett határidő a hanyag könyvelő vagy pedig az adózó hibájából, vagy egyéb okból eredően túllépésre kerülhet. Mi történik ilyenkor, illetve mi a teendő?

A bevallás benyújtásának esedékességi időpontjait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 1. számú melléklete rögzíti. Az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki, ha az adózó bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki.

Tehát a fenti jogszabály értelmében beszélhetünk egyrészt mulasztási bírságról melynek felső határa magánszemélyek esetében 200 ezer forintig, más adózók esetében 500 ezer forintig terjedhet, másrészről beszélhetünk késedelmi pótlékról mely minden megkezdett nap után naponta az éves jegybanki alapkamat 365-öd részének a kétszerese.

Előfordulhat, hogy az adózó bevallási kötelezettségének a megadott törvényi határidőig önhibáján kívül nem tud eleget tenni. A törvény szerint azonban lehetősége van az adózónak arra, hogy mulasztását a cselekmény egyidejű pótlása mellett igazolja. Ez utóbbi esetén tehát adóbevallás benyújtásában akadályozott adózó az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül tesz adóbevallást. A késedelem igazolására vonatkozó ún. igazolási kérelmet a bevallással egyidejűleg kell benyújtani (pl. orvosi igazolás, külföldi tartózkodásról szóló igazolás). A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban előírt határidőt az adózó elmulasztotta. Ha az adózó elektronikus úton nyújtott be késedelmesen bevallást az igazolási kérelmet papíralapon kell eljuttatni az adóhatósághoz. Az igazolást az adóhatóság minden esetben egyénileg bírálja el figyelembe véve az adózó körülményeit.

Abban az esetben, ha az adóhatóság azt állapítja meg, hogy az adózó által késedelmesen benyújtott bevallás hibás, úgy az adózó csak a késedelemért szankcionálható és ezáltal csak késedelmi pótlék fizetésére kötelezhető..

Ha a hibás és késedelmes adóbevallást pl. a könyvelő ellenjegyezte, úgy a bevallás késedelme miatt az adózó, a hibás adóbevallás miatt a fent említett terhére lehet a bírságot megállapítani.

Az adóbevallást az adózó képviselője vagy meghatalmazottja is aláírhatja. Ebben az esetben az adóhatóság a mulasztási bírságot adózó terhére szabja ki.

Ha a bevallást az adózó adóhatósághoz bejelentett állandó meghatalmazottja nyújtja be késedelmesen, a késedelemért a képviselő szankcionálható, kivéve ha bizonyítja, hogy a bevallási késedelem az ő érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza.

A bevallás benyújtásával egyenértékű, ha az adózó az adóhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem keletkezett.

 

Ha az Ön könyvelője elmulasztotta az éves bevallás benyújtását, vagy cégének egyszerűen csak nem volt könyvelője az elmúlt évben, illetve egyéb ok állt fenn és ezért nem tudott eleget tenni e követelménynek, kérjük keresse fel irodánkat és mi elkészítjük vállalkozása mérlegét és eredménykimutatását.
 

 Napi teszt


Napi Tipp

Tudta-e Ön hogy 2009. augusztus 1.-től ha az egyéni vállalkozó az útnyilvántartás vezetése helyett a havi 500 km átalányt számolja el személygépkocsi használata címén költségként, akkor...