KÖTELEZŐ számviteli politika

PDF versionPDF version

 

Akik már megégették a kezüket tudják, hiába pontos, jogkövető és célszerű egy vállalkozás könyvelése, ha nincsenek kinyomtatva a törvényben előírt szabályzatok. Ezek a vállalat számviteli politikájába illeszkednek be. 2000. évi C. törvény értelmében 200.000 - 500.000,- Ft-ig terjedő mulasztási bírság (ez mindaddig duplázódhat, amíg el nem készíti), három évig terjedő szabadságvesztés (Btk.289.§), közérdekű munka vagy pénzbüntetés járhat a számviteli politikát el nem készítőknek!! A számviteli politika az adott gazdálkodónál a számviteli törvény végrehajtása érdekében szükséges módszereket, eszközöket, sajátos szabályokat, előírásokat tartalmazza, melyek összhatásukban kihatnak az adott gazdálkodó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére. A számviteli politika keretében hozott döntések az adott gazdálkodóra kötelező érvényűek, azoktól eltérni csak a számviteli politika módosítása, illetve a módosított szabályzatok elfogadása után, az azokban foglaltaknak megfelelő módon lehet. Az elkészítendő szabályzatok:

 • az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályza
 • az eszközök és a források értékelési szabályzata
 • az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat,
 • a pénzkezelési szabályzat

Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat készítésére előírt kötelezettség alól mentesül az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó, ha a törvényben meghatározott értékhatárt, azaz:

 • az értékesítésnek az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett nettó árbevétel valamely üzleti évben az egymilliárd forintot, vagy
 • a költségnemek szerinti költségek együttes összege az 500 millió forintot nem éri el.

Nagyon fontos hogy az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzaton kívül az előbb említett 3 szabályzattal minden cégnek és gazdálkodónak rendelkeznie kell. Ha megsértjük valamelyik pontját a számviteli politikánknak akkor akár félmillió forintos bírsággal is súlythatja vállalkozásunkat az APEH! Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata A számviteli törvény szerint a könyvek év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani (és a törvény előírásai szerint megőrizni), amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait, mennyiségben és értékben (így pl. eszközök – ingatlan, gépjármű, értékpapír, készpénz stb. források – cég jegyzett tőkéje, hitelek stb.). Eszközök és a források értékelési szabályzata Az értékelés az eszközöknek és a forrásoknak a beszámolóban (mérleg, eredmény) szerepeltetendő érték meghatározását jelenti. A szabályozás a vállalkozók eszközeinek és a forrásainak mérlegtételenkénti értékelésére vonatkozó előírásaira terjed ki:

 • az egyes eszköz tételek bekerülési értékének meghatározására,
 • az import eszköz tételeknél alkalmazandó devizaárfolyamra,
 • az év végi értékelésre
 • a források értékelésére,
 • a céltartalék képzés elveire
 • az értékelés dokumentumaira,
 • az értékelés bizonylati rendjére.

Pénzkezelési szabályzat Ebben a szabályzatban meg kell határoznunk hogy cégünk a pénzkezelés során milyen szabályokat alkalmaz. Rendelkeznünk kell a készpénzben, illetve bankszámlán történő pénzforgalom lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről és felelősségi szabályairól is. Pénzkezelési szabályzatunkban továbbá meg kell határoznunk:

 • a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalom lebonyolításának módját,
 • a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárási rendjét,
 • a napi készpénz záró állomány maximális mértékét, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárást, az ellenőrzés gyakoriságát, a pénzszállítás feltételeit,
 • a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokat.

Napi teszt


Napi Tipp

A záró készpénzállomány naptári hónaponként számított naponkénti átlaga nem haladhatja meg az 500.000,- Ft-ot, vagy az elõzõ évi bevétel 2 %-át. Ha az előző évi bevétel nem éri el a 41,66...